ઓગસ્ટ 2022 ફાયર ડ્રિલ

0a386b50ca98dbb9ed63b5c8545bd31
4a66bd3af2d9dd2c30ca31a820b6a8d
77040c4688096bf70ba3130327d10e3
8d346560e10986e1c8ca501c9fd9f92
2022-2-24 翔伟公司大门照片
815271e93d1b0a25729ede364e34084
b5071c145d17818c5bfdd092d99df2b
f3f26912a08b3a988a277da11161d6a
અગ્નિશામક

પાછલા ગરમ ઓગસ્ટમાં, અમારી કંપનીએ સફળતાપૂર્વક ફાયર ડ્રિલ હાથ ધરી હતી.

દરેક વ્યક્તિએ તમામ પ્રકારના અગ્નિશામક જ્ઞાન અને સાવચેતીઓ શીખવા માટે કવાયતમાં સક્રિયપણે ભાગ લીધો હતો.

આગ નિવારણ નિવારણથી શરૂ થાય છે અને આગનો અંત લાવે છે.

કંપની આશા રાખે છે કે દરેક વ્યક્તિ આ જ્ઞાન શીખી શકે છે અને તેમાં નિપુણતા મેળવી શકે છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ કરવાની તક નથી.


પોસ્ટનો સમય: સપ્ટેમ્બર-09-2022